Sư đi chùa mốc, sân rêu,
Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua.
Vinh hoa là cái trò đùa,
Đã tu không trót lại mua trò cười.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)