Sơn lâm mất cội tương vàng,
Cành bao nhiều lá, thương chàng bấy nhiêu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975