Súc sắc súc sẻ,
Tiền lẻ bỏ vào.
Bỏ được đồng nào,
Được thêm đồng ấy.
Ống đâu cất đầy,
Đến Tết chẻ ra.
Mua cái áo hoa,
Mà khoe với mẹ.
Súc sắc súc sẻ.


Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004