Súc sắc súc sẻ,
Tiền lẻ bỏ vào.
Bỏ được đồng nào,
Được thêm đồng ấy.
Ống đâu cất đầy,
Đến Tết chẻ ra.
Mua cái áo hoa,
Mà khoe với mẹ.
Súc sắc súc sẻ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]