, Gạ thì giỏi chăn tằm,
Làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002