Sông sâu sào vẫn khó dò,
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975