Sông sâu mà sắm đò ngang,
Em nhiều nhân ngãi, em mang oán thù.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975