Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)