Sông sâu cá lội lờ mờ,
Biết anh mấy tuổi mà chờ đợi anh.


Khảo dị:
Sông sâu cá lội ngù ngờ,
Biết em có đợi mà chờ uổng công.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]