Sông sâu cá lội lờ mờ,
Biết anh mấy tuổi mà chờ đợi anh.


Khảo dị:
Sông sâu cá lội ngù ngờ,
Biết em có đợi mà chờ uổng công.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004