Sông dài cá lặn biệt tăm,
Chín thu cũng đợi, mười năm cũng chờ,
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ,
Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa đào.
Chờ anh cho tuổi anh cao,
Cho duyên em muộn má đào em phai.


Khảo dị:
Sông sâu lội mất tăm,
Chín tháng cũng đợi, một năm cũng chờ.
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ,
Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa đào…
Chờ anh cho tuổi em cao,
Cho duyên em muộn, má đào em phai.
Sông sâu cá lặn mất tăm,
Chín tháng cũng đợi, một năm cũng chờ.
Sông sâu cá lặn vào bờ,
Lấy ai thì lấy đợi
chờ ta chi.
Sông sâu lượn mất tăm,
Dẫu em bé nhỏ cũng chờ trăm năm.
Sông sâu lội biệt tăm,
Chín tháng cũng đợi, mười năm cùng chờ.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975