Sông Tiền Đường cá lội giao đuôi,
Kiều thương Kim Trọng giả như tui thương mình.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975