Bài ca dao này chịu ảnh hưởng bài "Trường tương tư" của Lương Ý Nương (Trung quốc, thời Nam Bắc triều):
………..
Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.

Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
………..