Sông Lam một dải nông sờ
Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm


Bài này ca ngợi Phan Đình Phùng.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)