Sông Hương nước chảy lờ đờ
Dưới sông có đĩ, trên bờ có vua


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)