Sóng cả chớ ngã tay chèo


Dị bản: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo".

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)