Sáu giờ còn ở kinh đô,
Chín giờ xe lửa đã vô cửa Hàn.
Mười giờ bước xuống xà lan,
Bóp bụng mà chịu, nát gan trăm bề.
Bước lên tầu, tầu thổi súp-lê,
Khoát khăn kéo lại, bảo em về nuôi con.
Đầu hè có buồng chuối non,
Để dành xáo, ghế cho con ăn dần.
Khoai từ, khoai choái, khoai nần,
Còn một vạt bắp trước sân chưa già.
Với hũ sắn lát trong nhà,
Để giành xáo, ghế cho qua tháng ngày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)