Sáu cô đi chợ một xuồng,
Tôi chèo theo chính giữa sợ mích lòng sáu cô.
Phải chi tôi có lúa bồ,
Tôi xin cưới hết sáu cô một lần.
Cô hai mua tảo bán tần,
Cô ba sắc thuốc dưỡng thân mẹ già.
Cô tư nấu nước pha trà,
Cô năm coi cửa coi nhà ngoài trong.
Cô sáu trải chiếu, giăng mùng,
Cô bảy san sẻ tình chung với mình.
Phải chi cả sáu cô thuận tình,
Trai năm thê bảy thiếp, vợ mình đông vui.


Khảo dị:
Lang thang một dãy sáu cô,
Cưới cô
chính giữa mích lòng năm cô.
Phải chi tôi có lúa bồ,
Tôi ra tôi cưới sáu cô một lần.
Cô hai mua tảo bán tần,
Cô ba xách nước dưỡng nuôi mẹ già.
Cô tư dọn dẹp trong nhà,
Cô năm phân
nước pha trà uống chung.
Cô sáu trải chiếu giăng mùng,
Cô bảy là nghĩa tình chung với mình.
Cô bảy phân hết sự tình,
Trai năm thê bảy thiếp vợ của mình rất đông.
Ai bì anh tiền bồ,
Anh đi anh lấy sáu cô một lần.
Cô hai buôn tảo bán tần,
Cô ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa.
Cô tư dọn dẹp trong nhà,
Cô năm sắc thuốc, mẹ già cô trông.
Cô sáu trải chiếu giăng mùng,
Một mình cô bảy nằm chung với chồng.