Sáng ngày vác cuốc trèo non,
Tối về mới biết mình còn sống đây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)