Sáng ngày cắp nón ra đi,
Gặp thằng đỏ hỏi rằng: Dì đi đâu?
Dì rằng: Mang giỏ hái dâu,
Gặp dượng thằng đỏ ngồi câu bên đường.
Thấy dì, dượng nó cũng thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975