Sá bao cá chậu chim lồng,
Hễ người quân tử cố cùng mới nên.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970