Ru em, em théc cho muồi,
Để mẹ đi chợ mua vôi têm trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh.


Các địa danh trong bài đều thuộc Huế, cũng có sách cho là thuộc Thăng Long xưa.

Khảo dị:
Ru con con ngủ cho rồi,
Cho
mẹ đi chợ mua vôi têm trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam Phố, mua trầu chợ Dinh.
Nguồn:
1. Trần Việt Ngữ, Thành Duy sưu tầm, Dân ca Bình - Trị - Thiên, NXB Văn học, 1967
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002