Ru em, em théc cho muồi,
Để mẹ đi chợ mua vôi têm trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh.


Các địa danh trong bài đều thuộc Huế.

Nguồn: Trần Việt Ngữ, Thành Duy sưu tầm, Dân ca Bình - Trị - Thiên, NXB Văn học, 1967