Ruộng cà trĩu quả đồng Chay,
Đi hết một luống ba ngày mỏi chân.
Cải xanh Yên Ngựa đồng gần,
Mới đi nửa luống mà chân mỏi rời.
Rau xanh, cà trắng ngược xuôi,
Quân đi cuối đất đầu trời cũng theo.


Bài ca dao này viết về vùng rau Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, thời kỳ chống Mỹ.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002