Ruộng bà, bà đứng bà trông,
Thì tôi cũng cấy hàng sông bằng thuyền.
Bà về thêm gạo, thêm tiền,
Thì tôi mới cấy cho liền hàng tay.


Bài này đại ý đòi tăng tiền công của những người đi làm thuê.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)