Rau răm đất cứng, khó bứng, dễ trồng,
Dầu hay, dầu dở cũng chồng của em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)