Ra vời mới biết nông sâu,
Ở trong lạch hói biết đâu mà dò.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)