Ra về thấy kiểng thêm thương,
Nhành mai ủ dột, vách tường nhện giăng.