Ra về lòng lại dặn lòng,
Chanh chua chớ phụ, ngọt bồng chớ ham.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)