Ra về để áo lại đây,
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng lệnh lùng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975