Ra về én bắc, nhạn đông,
Đôi bên đôi ngả, lệ hồng tuôn rơi.
Lắng tai nghe tiếng bạn cười,
Lòng còn bát ngát.
Nghe tiếng bạn hát,
Ngước mắt trông lên.
Ông Bụt thờ trên,
Gió đưa mát lạnh.
Dạ em thương ai,
Trong chừng dưới bến.
Đưa thư cho đến,
Gửi bức thư trầm.
Mượn cá hỏi thăm,
Cá lững lờ dưới nước.
Em ngồi em ước,
Nhân ngãi tới đây.
Cơn sầu đã khuây,
Cơn buồn đã hết.
Anh đừng tham tiếc,
Vui cảnh non bồng.
Lâu về kẻ nhớ người mong.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004