Ra đi là sự đã liều,
Mưa mai cũng chịu, nắng chiều cũng cam.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)