Ra đường võng giá nghênh ngang,
Về nhà hỏi vợ: cám rang đâu mày?
- Cám rang tôi để cối xay,
Hễ chó ăn mất thì mày với ông!


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969