Ra đường ông tú, ông chiêu,
Về nhà móng tay mỏ sẻ, cạy niêu đã mòn.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969