Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng,
Hoa chưa nở nhuỵ bướm đừng lao xao.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975