Rừng có mạch, vách có tai,
Kẻ trong chưa tỏ, người ngoài đã hay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)