Rủ nhau đi bẻ dành dành,
Dành dành không bẻ, bẻ cành mẫu đơn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)