Rộng đồng mặc sức chim bay,
Biển hồ lai láng, cá bầy đua bơi.
Bao giờ cho đặng thảnh thơi,
Tay bưng chén cúc, miệng mời phu quân.


Khảo dị:
Rộng đồng mặc sức chim bay,
Biển hồ lai láng, mặc bầy cá đua.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005