Rồng nằm ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai,
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài.
Thương em xa xứ lạc loài tới đây.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975