Rạng ngày vác cuốc ra đồng,
Tay cầm mồi lửa, tay dòng thừng trâu.
Ruộng đầm nước cả, bùn sâu,
Suốt ngày cùng với con trâu đi cày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)