Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)