Rượu ngon bất luận be sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)