Rượu hồng đào trút nhào vổ nhạo,
Kiếm nơi nào nhơn đạo hơn anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975