Răng đen nhưng nhức hạt na
Kén đi kén lại nó ra hạt bầu


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)