Rèm xưa ba bức mành mành,
Con mắt cô mày thế ấy tu hành được đâu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970