Quyết lòng chờ đợi trò thi,
Dầu ba mươi tuổi lỡ thì cũng ưng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975