Quay tơ phải giữ mối tơ,
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975