Quanh năm cấy hái, cầy bừa,
Vụ chiêm thì hạ, vụ mùa thì đông.
Ai về nhắn chị em cùng,
Muốn cho sung sướng nghề nông phải cần.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)