Quan có cần nhưng dân chưa vội,
Quan có vội, quan lội quan sang.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969