Qua tưởng rằng em má phấn môi son,
Ai ngờ má mỏng môi mòn hỡi em.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009