Quận ông đã tiến về đây,
Quận Cồ nức tiếng đông tây khắp vùng.


Quận Cồ người Thanh Chiêu, Phúc Thọ, hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp vùng xứ Đoài, cuối thế kỷ 19.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002