Quả đào tiên ruột mất vỏ còn,
Buông lời hỏi bạn, đường mòn ai đi?


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009