Quạ kêu nam đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.
Liệu bề đát được thì đương,
Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê.